Indeks Kepuasan Masyarakat

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

BULAN JANUARI 2021

SPKT

SAT LANTAS (SIM)

INTELKAM (SKCK)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

BULAN FEBRUARI 2021SKPT

SAT LANTAS (SIM)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BULAN MARET 2021

SKCK INTELKAM

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BULAN APRIL 2021

SKCK INTELKAM